Vakantiehuizen De Deelen

De Deelen is een natuurgebied dat grotendeels bestaat uit laagveenmoeras. Het gebied, dat ongeveer 100 jaar oud is, is erg uitgestrekt en ligt ten noorden van Heerenveen. Een gedeelte van het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. Naast laagveenmoeras is er in het gebied ook open water en graslanden te vinden. Er zijn diverse wandelroutes uitgezet, maar ook voor fietsers zijn er volop mogelijkheden.

Lees meer over vakantiehuizen in De Deelen
Lees meer over:

De Deelen is een natuurgebied dat grotendeels bestaat uit laagveenmoeras. Het gebied, dat ongeveer 100 jaar oud is, is erg uitgestrekt en ligt ten noorden van Heerenveen. Een gedeelte van het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. Naast laagveenmoeras is er in het gebied ook open water en graslanden te vinden. Er zijn diverse wandelroutes uitgezet, maar ook voor fietsers zijn er volop mogelijkheden.

In het centrum van het gebied ligt het oudste veengebied, het Oude Deel. Dit gebied is tevens aangesteld als vogelrichtlijngebied. Het Oude Deel is een goed ontwikkeld veengebied. Het terrein bestaat uit open water, moeras, rietland, en boomwallen die voornamelijk uit wilgen bestaan. Buiten het Oude Deel, meer aan de randen van het gebied, liggen vooral vochtige graslanden. Midden in het Oude Deel ligt een vogelkijkhut.

De wandelroute naar de hut loopt via een aantal bruggen en vlonderpaden. In het Oude Deel broeden veel riet- en moerasvogels. In het riet broeden rietzangers, snorren, sprinkhaanzangers en bruine kiekendieven. In dit moerassige gebied broedt de zwarte stern, een sierlijke, donker gekleurde stern die op waterplanten of kunstmatige vlotjes zijn nest bouwt.

Planten

In het laagveenmoeras groeien typische moerasplanten, zoals veel soorten zegges, fonteinkruid, boterbloemen, krabbenscheer en moerasvaren. In de natte graslanden groeien ook diverse prachtige plantensoorten zoals klokjesgentiaan, spaanse ruiter en blauwe knoop.

Vlinders en libellen

Paardenbijter

Het gebied is een thuis voor veel soorten vlinders en libellen. Onder andere de groene glazenmaker, een libelsoort, komt veel in hetgebied voor. Deze libelsoort komt vooral voor in laagveenmoeras en is daarom in Nederland alleen in Overijssel, Friesland en Groningen en in de plassen ten westen van Utrecht te vinden. De groene glazenmaker lijkt op andere soorten libellen, zoals de blauwe glazenmaker en de paardenbijter (foto).

Zoogdieren

In het gebied komen verschillende zoogdiersoorten voor. De bunzing en hermelijn leven in de struwelen die het gebied rijk is. Om deze soorten te zien is er wel wat geluk nodig, omdat waarnemingen vaak toevalstreffers zijn. De kans om reeën te zien, die veel in De Deelen voorkomen, is een stuk groter.